Nachhaltigkeitsstrategie

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_esg_strategy_fundSustainability strategyNachhaltigkeitsstrategieART-6ART-6Nicht-ESG-Produkt (gemäß Artikel 6 der Offenlegungs-VO)
ART-6-BART-6-BBasic-Produkt (gemäß Artikel 6 der Offenlegungs-VO)
ART-8ART-8ESG-Strategie-Produkt (gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO)
ART-9ART-9ESG-Impact-Produkt (gemäß Artikel 9 der Offenlegungs-VO)
Ausprägungslisten