Kautionsart

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_deposittypeDeposit TypeKautionsartNOT_AVAILABLENot availableNicht zugeordnet
CASH_BONDCash BondBarkaution
PLEDGEBonded savings account pass bookVerpfändung
ASSIGNMENT_FOR_SECURITYAssignment for securitySicherungsabtretung
GUARANTEEGuarantee of payment of a loanBürgschaft
GUARANTEE_PAYMENT_INSURANCEGuarantee payment insuranceMietkautionsversicherung
BANK_GUARANTEEBank GuarenteeBankbürgschaft
SAVINGS_LEASERSavings LeaserSparbuch Mieter
SAVINGS_OWNERSavings OwnerSparbuch Eigentümer
LOCAL_BANKLocal BankHausbank
CASH_BANK_GUARANTEECash Bank GuarenteeBar und Bankbürgschaft
OTHEROther mixed securityAndere Mischkaution
Ausprägungslisten