Energie Rating Kategorie

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_energyratingcategoryEnergy Rating CategoryEnergie Rating KategorieRESIDENTIALFor residential buildingFür Wohngebäude
NON_RESIDENTIALFor non-residential buildingFür Nichtwohngebäude
Ausprägungslisten