Art des Energie Ratings

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_energyratingtypeEnergy Rating TypeArt des Energie RatingsUSAGE_DEPENDINGEPC - depending on usageEPC - Verbrauchsabhängig
REQUIREMENTS_DEPENDINGEPC - depending on the requirementsEPC - Bedarfsabhängig
Ausprägungslisten