Indexanpassungsrichtung

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_indexadjustmentdirectionIndex Adjustment DirectionIndexanpassungsrichtungBOTH_DIRECTIONAdjustment in both directionsAnpassung in beide Richtungen
POSITIVE_ONLYPositive adjustment onlyNur positive Anpassung
NOT_SPECIFIEDNot Specified (index adjustment direction)Keine Angaben (Indexanpassungsrichtung)
Ausprägungslisten