Bewertungsmethode

ID Liste (tech) Liste (EN) Liste (DE) Wert (tech) Wert (EN) Wert (DE)
1eType_valuationmethodValuation MethodBewertungsmethodeDISCOUNTED_CASH_FLOWDiscounted cash flowAbgezinster Cashflow
CAPITALIZATION_OF_INCOMECapitalization of incomeKapitalisierung der Erträge
REFERENCE_VALUE_METHODReference value methodVergleichswertverfahren
ASSET_VALUE_METHODAsset value methodSachwertverfahren
INCOME_METHODIncome MethodErtragswertverfahren
OTHEROtherSonstige
LANDVALUElandvalueBodenwertvermittlung
Ausprägungslisten